Translation

kamo-no-hashi means "Platypus" in English.

kamo-no-hashi written with kanji is 鴨嘴.
This word contains non-jouyou kanji 常用漢字.
kamo-no-hashi written with katakana is カモノハシ.
kamo-no-hashi written with hiragana is かものはし.
Romaji ka mo no ha shi
Hiragana
Katakana
Kanji
Meaning Duck Beak
School Level

kamo-no-hashi may also be written as 鴨の嘴.

Further Reading

Wikipedia: 鴨嘴 (Platypus)
ahiru 家鴨, hirohashi 広嘴.